Forord

Etter 16 år med ansvar for renovasjonstjenesten i ni kommuner, fører kommunereformen til at eierstruktur og geografisk område for virksomheten endrer seg. Dette kan bli utfordrende, men innebærer også mange nye muligheter. RfDs viktigste oppgave er uforandret; vi skal levere brukervennlige tjenester til lave priser som fører til en stadig økende grad av gjenvinning.

Utskriftsvennlig versjon

I 2018 har det skjedd mye spennende i RfD. Vårt mandat gir oss mulighet til å ligge faglig i front på flere områder som er avgjørende for miljøet – i dag og i fremtiden. De nasjonale målene knyttet til gjenvinning og sirkulærøkonomi legger viktige føringer for oss og eierkommunene på veien mot et sirkulært samfunn.

Samtidig er det er i dialogen med innbyggerne, og i utformingen av tjenestene vi tilbyr, at mye av jobben blir gjort. Det er en spennende ambisjon å stadig tilpasse tjenestene til brukernes behov og gjøre dem valgfrie for abonnentene. Økt digitalisering i samfunnet fører til at kundene i større grad enn før kan velge hvilke offentlige tjenester de har behov for. Valgfri tømmefrekvens om sommeren er et godt eksempel på dette.

Innsamling av avfall for 200.000 innbyggere er en svært krevende oppgave, men vår nye leverandør har så langt gjort en svært god jobb. Det har vært urolige tider i avfallsbransjen og flere store leverandører har gått konkurs på kort tid. Mange kommuner har sett på egenregi som alternativ til konkurranseutsetting. RfD har fortsatt valgt konkurranseutsetting av avfallsinnsamling, men vurderer i hvert enkelt tilfelle hva som er mest hensiktsmessig..

Fra 2020 tar RfD over ansvaret for driften av gjenvinningsstasjonene i egenregi. For de ansatte betyr dette at de ikke lenger må forholde seg til tidsavgrensede anbudskontrakter. For kundene innebærer det økt forutsigbarhet i leveransen av offentlige tjenester. Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven sammen med alle de dyktige ansatte som inngår i virksomhetsoverdragelsen.

Kommunereformen fører til at RfDs eierstruktur og geografiske område endrer seg. Noen kommuner trer ut av samarbeidet og andre slår seg sammen til større enheter. Dermed endres det interkommunale samarbeidet. Dette stiller store krav til omstillingsevne, men skaper samtidig nye muligheter for RfD.

Eierne uttrykker gjennom eierstrategien tydelige forventninger om at virksomheten skal ta samfunnsansvar. Dette gjenspeiles i alt arbeid vi gjør. Blant annet er det formulert nye etiske retningslinjer i samarbeid med de ansatte. I den nye selskapsstrategien som ble vedtatt i 2018, er forretningsideen revidert, og lyder nå: RfD skaper ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger. Dette løftet skal vi leve opp til!

Takk for at du kildesorterer!

Neste kapittel: 2. Renovasjonsordningen i Drammensregionen →