Miljørapport

RfDs samlede aktiviteter gir totalt sett et positivt klimaregnskap. Virksomhetens avfallshåndtering i 2017 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 88 789 tonn CO2. Dette utgjør 447 kilo per innbygger, og er en liten økning sammenlignet med fjoråret.

Utskriftsvennlig versjon

Klimaregnskap

RfDs samlede aktiviteter gir totalt sett et positivt klimaregnskap. Virksomhetens avfallshåndtering i 2017 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 88 789 tonn CO2. Dette utgjør 447 kilo per innbygger, og er en liten økning sammenlignet med fjoråret.

RfDs klimaregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammensregionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene i alle prosessene ved avfallsordningen, fra innsamling av avfall fra hver husholdning, til behandling og gjenvinning av avfallet. Gevinstene ved at gjenvunnet avfall erstatter andre jomfruelige materialer og fossil energi er også inkludert i klimaregnskapet.

Regnskapet viser kun reduksjon i CO2, og tar ikke med andre miljømessige konsekvenser i beregningen. Det finnes andre positive effekter av kildesortering som ikke er medtatt i dette klimaregnskapet. Klimaregnskapet viser kun konsekvensene ved innsamling og behandling av avfallet som faktisk oppstår. Avfallsreduksjon er en ønsket utvikling, men vil ikke slå positivt ut i klimaregnskapet da det kun er effekten av innsamlede mengder som måles.

Klimagevinsten i RfD tilsvarer en kalkulert reduksjon på ca. 5 % av de totale utslippene av klimagasser per innbygger i RfD-området 1. Sammenlignet med utslipp fra personbiler representerer gevinsten per innbygger en reduksjon på omtrent 20 % av de årlige utslippene fra en personbil 2.

Klimaregnskapet viser en økning i klimagevinst på 2,6 % sammenlignet med beregningen for 2016. Avfallsmengden har økt med 2,4 % i samme periode, noe som gjør at klimagevinst per kilo avfall er så godt som uendret.

Den største endringen fra 2016 er at klimagevinsten ved behandling av kildesortert matavfall har økt med 46 % som følge av at matavfallet ble sendt til Greve biogass i Tønsberg. I tillegg til redusert transport, har anlegget på Greve oppnådd en betydelig forbedring i biogassutbytte i produksjonen og nesten hele gassproduksjonen utnyttes (mindre fakling). Dette bidrar til 1,2 % økning i total klimagevinst for RfD.

1 Basert på totalt utslipp i Norge i 2017 på 53,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter og 5 213 985 innbyggere (kilde: SSB), som tilsvarer gjennomsnittlig utslipp i Norge på 8 400 kilo CO2-ekvivalenter per innbygger.

2 Basert på et totalt utslipp fra personbiler på 5 550 tonn og 2,6 millioner registrerte personbiler, som tilsvarer 2 135 kilo CO2-ekvivalenter per personbil i 2015 (kilde: SSB).

Klimagevinst og utslipp for RfDs aktiviteter 2017

Klimagevinst og -utslipp for RfDs aktiviteter 2017 (kilde: Mepex Consult).

Klimanytte av innsamlet avfall

2016 2017 Endring
Klimagevinst totalt, tonn CO2 86 517 88 789 2,6 %
Klimagevinst, kilo CO2 per innbygger 439 447 1,8 %
Klimagevinst, tonn CO2 per tonn avfall 0,77 0,77 -
Tonn avfall (nøkkeltall RfD) 112 525 115 254 2,4 %

Utvikling i klimaeffekt, RfD 2016-2017. Kilde: Mepex Consult.

Klimaregnskapet inkluderer både direkte utslipp ved innsamling og transport, utslipp ved behandling og besparelser ved at avfallet utnyttes til erstatning for andre råvarer. Totalt sett viser beregningene en betydelig klimagevinst knyttet til avfallshåndtering i Drammensregionen.

Avfallsreduksjon

Avfallsminimering er det øverste målet i de nasjonale avfallsmålene, fordi det beste for miljøet er å redusere avfallet. Dette målet arbeider RfD for å bidra til gjennom kommunikasjonsarbeid og ved å legge til rette for ombruk.

Fra 2016 til 2017 var det en liten økning i den totale mengden husholdningsavfall i Drammensregionen fra 102 164 tonn til 103 941 tonn. I 2017 kastet hver innbygger i gjennomsnitt 521 kilo husholdningsavfall, mot 517 året før. Det betyr at innbyggerne i Drammensregionen i gjennomsnitt produserte 0,7 % mer avfall i 2017 enn året før. Hvor mye avfall vi produserer er tett knyttet til inntekt og forbruk.

Klimaregnskapet viser kun konsekvensene ved innsamling og behandling av avfallet som faktisk oppstår. Per i dag har vi ikke modeller i klimaregnskapet for å måle gevinsten ved å kaste mindre. Dersom denne besparelsen hadde inngått, ville dette gitt en klimagevinst og et svært positivt bidrag til klimaregnskapet.

Avfallsmengde kg per innbygger

Innbyggerne i Drammensregionen leverte i gjennomsnitt 521 kg avfall i 2017.
Dette er 0,8 prosent mer enn i 2016.

Matsvinn

Årlig kastes rundt 350 000 tonn spisbar mat i Norge, og over halvparten av dette matsvinnet kommer fra forbrukerne. Matsvinn er den delen av matavfallet produsert for mennesker som på ett eller annet tidspunkt kunne ha blitt spist, til forskjell fra matavfall som bein, skall, skrell, kaffegrut og lignende. Samlet representerer maten som kastes en verdi på ca. 20 milliarder kroner. Men matsvinn er ikke bare dårlig for økonomien, det er også negativt for miljøet. I dag står matproduksjonen i verden for om lag 30 % av klimagassutslippene. I tillegg kreves store mengder vannressurser og landområder for å opprettholde matproduksjonen. Ved å redusere matsvinn, vil vi også kunne redusere miljøkonsekvensene som følger av overproduksjon, transport og lagring av mat.

I 2017 gjennomførte RfD for første gang en sorteringsanalyse av matsvinn. Resultatet viste at innbyggerne i Drammensregionen kaster 39,7 kg spsisbar mat årlig i mat- og restavfallet. Analysen tok også for seg sammensetningen av den spisbare maten som kastes. Det kastes omtrent like mye spisbar mat i restavfallet (19,8 kg) som i matavfallet (19,9 kg). I matavfallet var det måltidsrester som utgjorde største andelen med 44,8 % av matsvinnet. Frukt og grønt utgjorde 27,2 %, mens brød og bakevarer utgjorde 12,5 %. I restavfallet var fordelingen noe jevnere. Her stod kjøtt for 23,9 % av matsvinnet, brød og bakevarer for 20,9 %, måltidsrester 20,6 % og frukt og grønt 19,7 %. Analysen gir godt beslutningsgrunnlag for holdningsskapende arbeid mot forbrukere.

Ombruk

Ombruk er å bruke ting på nytt i sin nåværende stand eller å reparere dem. Effekten av ombruk er entydig positiv for miljøet. Mye av avfallet som kastes, kunne istedenfor blitt gitt til ombruk og således fått en lengre levetid. RfD oppfordrer innbyggerne til å bruke ting på nytt, og har lagt til rette for mottak av ombruksgjenstander på alle sine gjenvinningsstasjoner. Her kan innbyggerne sette igjen ting de mener andre kan ha bruk for, istedenfor å kaste dem som avfall.

Materialgjenvinning

Når avfall først oppstår, har materialgjenvinning som regel en større gevinst for miljøet enn energiutnyttelse av avfallet. Derfor har materialgjenvinning en høyere rangering enn energiutnyttelse i avfallshierarkiet. Materialgjenvinningsgrad er et uttrykk for måloppnåelse. RfD hadde i 2017 en materialgjenvinningsgrad på 47 %. For avfall som hentes hjemme var materialgjenvinningsgraden 52 %, mens for avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene var materialgjenvinningsgraden 43 % (noen av avfallstypene som leveres på gjenvinningsstasjoner er ikke egnet for materialgjenvinning).

Avfallshierarkiet beskriver prioriteringer i EUs rammedirektiv for avfall og norsk avfallspolitikk. RfD følger de samme prioriteringene i valg av behandlingsmetode og fastsettelse av mål. I 2017 ble det vedtatt nye mål mot en sirkulær økonomi, som vil være førende for RfD i arbeidet fremover.

De fleste utsorterte avfallstyper sendes til materialgjenvinning, og i RfDs klimaregnskap er det foretatt en utregning av klimagevinst for de største avfallstypene. Regnskapet viser at det nesten uten unntak er større gevinst ved å sortere avfallet enn ved å behandle det som restavfall.

Klimagevinst 2017 per tonn avfall

Kilde: Mepex Consult.

Transport

En betydelig andel av CO2-utslipp fra RfDs virksomhet kommer fra transport av avfall. 1859 tonn oppstod fra transport ved avfallsinnsamling og privatbilers transport til gjenvinningsstasjonene i 2017. Det resterende, 2674 tonn, oppstod ved langtransport fra RfDs anlegg og videre til behandlingsanleggene.

Ved langtransport av avfall utnyttes returtransport i så stor grad som mulig. Enkelte avfallstyper transporteres med tog. Selv om utslippene fra transport av avfall utgjør relativt lite i et klimaregnskap, vil en lokal utnyttelse av avfallet være å foretrekke. RfD er derfor glad for at matavfallet blir transportert til Tønsberg, i stedet for en betydelig lengre transport til Linköping i Sverige som tidligere. Dette er et resultat av at miljø vektlegges som kriterium ved tildeling av kontrakter.

Utslipp fra transport er totalt sett redusert med 5 %, noe som bidrar til 0,2 % økning i total klimagevinst for RfD. Endringen skyldes i all hovedsak overgang til biogassbiler, som ble tatt i bruk i 2017. Bruk av biogassbiler utgjorde 43 % av den total renovasjonskjøringen i 2017. Overgangen til bruk av biogass som drivstoff bidro til reduksjon i utslippene fra renovasjonskjøringen på 42 % sammenlignet med 2016.

Som følge av konkursen i RenoNorden (19.09.2017) har det ikke vært mulig å innhente eksakte opplysninger om kjøring og forbruk på avfallsinnsamlingen. Tallgrunnlaget er derfor basert på estimater.

Biogass

Matavfallet som samles inn fra Drammensregionen blir omgjort til biogass og biogjødsel. Siden våren 2016 har matavfallet blitt behandlet ved Den magiske fabrikken i Tønsberg. Tidligere ble matavfallet fra Drammensregionen behandlet ved et biogassanlegg i Linköping i Sverige. For kildesortert matavfall har denne endringen hatt en svært positiv klimaeffekt. Fra 2016 til 2017 har klimanytten for matavfall økt betydelig, med 1056 tonn CO2-ekvivalenter. Endringen skyldes først og fremst at det nye biogassanlegget som benyttes har en langt mer effektivt utvinning av biogass fra matavfallet. I tillegg er transportavstanden blitt kortere.

Biogassen erstatter fossilt drivstoff, og regnes for å være den beste ressursutnyttelse som er mulig å oppnå for matavfall. Biogass fra vårt matavfall benyttes blant annet som drivstoff for busser og renovasjonsbiler. Biogjødselen er et kompostprodukt av høy kvalitet, og benyttes i landbruket. I 2017 fikk RfD nye renovasjonsbiler som kjører på biogass. RfD utnyttet anledningen til å fokusere på at matavfallet fra Drammensregionen blir gjenvunnet til biogass i sin kommunikasjon til innbyggerne, som en bekreftelse på at avfallet blir til noe nytt.

Den magiske fabrikken, Tønsberg. Foto: Vesar.

Effekten av kildesortering

Klimagevinsten for kildesortert avfall er betydelig høyere enn for restavfall, uavhengig av om det hentes hjemme, eller om det leveres på gjenvinningsstasjonen. Gevinstene ved materialgjenvinning av sortert avfall er større enn ved forbrenning av restavfall. Restavfallet energiutnyttes og gir også en netto klimagevinst, men ikke like høy gevinst som materialgjenvinning gir. Økt kildesortering og materialgjenvinning kan dermed bidra til et totalt sett bedre klimaregnskap for RfD.

Den netto klimagevinsten etter at utslipp er fratrukket, er 88 789 tonn CO2 ved gjenvinning av avfall. Av dette kommer den største delen fra materialgjenvinning. Bedre kildesortering kunne ført til enda bedre klimagevinst.

Mens materialgjenvinning kun oppgis med en netto effekt på klimaregnskapet, oppgis energiutnyttelse med både en gevinst av energien som produseres, og et klimautslipp fra forbrenningen.

Utslipp fra forbrenning av fossilt materiale er den største kilden til klimautslipp i RfDs virksomhet (85 % av totale utslipp), mens utslipp fra transport og innsamling har et relativt lite bidrag (15 % av totale utslipp).

Figuren under viser at det er mye større klimagevinst ved sortert avfall enn ved restavfall. For sorterte avfallstyper er den gjennomsnittlige gevinsten på 1,02 tonn CO2 per tonn avfall, mens for restavfallet er gevinsten på kun 0,14 tonn CO2 per tonn avfall.

Avfallstypene med størst klimagevinst per tonn ved materialgjenvinning er elektrisk og elektronisk avfall, metallholdig avfall, plastemballasje og papiravfall. Klimaregnskapet viser også en stor gevinst av ombruk av klær og sko, som per definisjon ikke kategoriseres som avfall.

Netto klimagevinst for restavfall og sortert avfall i 2017

Tonn CO2-ekv. per kg avfall
Kilde: Mepex Consult.

Klimaregnskap for avfallshåndteringen hos RfD 2017

Henteordning Gjenvinningsstasjon Totalt
Klimagevinster
Netto klimagevinst ved materialgjenvinning 27 969 40 245 68 214
Klimagevinst ved forbrenning 20 663 30 670 51 334
Sum klimagevinster 48 633 70 915 119 548
Klimautslipp
Utslipp ved forbrenning, fossilt -20 258 -5 969 -26 227
Utslipp fra langtransport -1 286 -1 387 -2 674
Utslipp ved innsamling av avfall -689 -1 170 -1 859
Sum klimautslipp -22 233 -8 526 -30 759
Netto resultat (gevinst) 26 400 62 389 88 789

Sortering og feilsortering

For å kunne gjenvinne avfallet, må vi holde de ulike avfallstypene adskilt fra hverandre. Derfor er kildesorteringen som hver enkelt innbygger gjør, så viktig.

Innbyggerne i Drammensregionen er flinke til å kildesortere, og i 2017 ble hele 71 prosent av husholdningsavfallet sortert. Dette var en liten økning fra året før, og det beste sorteringsresultatet RfD noen gang har oppnådd.

RfD tar regelmessig stikkprøver for å analysere innholdet i avfallsbeholderne. Dette gir kunnskap om hvor kommunikasjonstiltak skal settes inn. Det kildesorterte avfallet er godt sortert av innbyggerne i Drammensregionen. Restavfallsbeholderen inneholder imidlertid mye avfall som skulle vært sortert ut for materialgjenvinning. De avfallstypene det er størst potensial for å forbedre kildesorteringen av er:

  • Matavfall: Matavfallet som er kildesortert av innbyggerne, er bra sortert. 92 % av innholdet i matavfallsbeholderen er sortert riktig. Utfordringene knyttet til matavfall ligger imidlertid i restavfallsbeholderen. Hele 40 % av matavfallet kastes feilaktig i restavfallet. Det betyr at 27 % av innholdet i en gjennomsnittlig restavfallsbeholder er matavfall. Mens matavfall som kildesorteres sendes til en biogassfabrikk for gjenvinning, blir restavfallet sendt til forbrenningsanlegg for energiutnyttelse. Siden mat har dårlig brennverdi, er energiutnyttelse ved forbrenning en dårlig utnyttelse av matavfallet. Det ligger et stort potensial for bedre klimanytte ved å oppnå bedre kildesortering av matrestene.
  • Plastemballasje: Hele 66 % av plastemballasjen kastes feilaktig i restavfallet, og blir dermed ikke utnyttet til nye materialer. Selv om dette var en forbedring på 5 prosentpoeng i forhold til året før, ligger det et stort potensial i bedre sortering av plastemballasjen. Plastemballasje utgjør ikke så stor mengde i vekt, men klimagevinsten ved materialgjenvinning av sortert plastemballasje er allikevel stor. Plast på avveie medfører et betydelig miljøproblem, og bruken av plast er økende. Det er derfor særdeles viktig at plast håndteres på riktig måte. Det ligger betydelige muligheter i positiv miljøpåvirkning ved bedre kildesortering og gjenvinning av plastmaterialer.
  • Glass- og metallemballasje: Kildesortert mengde glass- og metallemballasje har økt betydelig de siste årene, men fortsatt kastes 25 % feilaktig i restavfallet. Sammen med restavfallet har glasset og metallet liten nytteverdi, da de gir begrenset energi ved forbrenning. Det er langt mer energibesparende å gjenvinne glass og metall til nye materialer.

Det positive med resultatene av sorteringsanalysene RfD gjennomfører årlig, er at andelen avfall som kildesorteres øker litt for hvert eneste år. For få år siden var ca. 40 % lagt i feil beholder, noe som er redusert til 31 % i 2017. RfD arbeider kontinuerlig med informasjon og holdningsskapende tiltak for å øke kildesorteringsgraden og redusere feilsorteringen. Kildesortert avfall blir råvarer til nye produkter. Sammen gjør vi avfall til verdi.

Innbyggerne i Drammensregionen er flinke til å kildesortere, og i 2017 ble hele 71 prosent av husholdningsavfallet sortert. Foto: Johnny Syversen for LOOP.

Gjennomsnittlig innhold i en avfallsbeholder/plastsekk

Restavfall

8,9 % Annet 4,0 % Glass- og metallemballasje 6,6 % Papiravfall 12,5 % Plastemballasje 27,4 % Matavfall 40,6 % Restavfall 112,7 KG

Matavfall

8,3 % Feilsortert 0,6 % papiravfall 1,7 % plastemballasje 0,5 % glass- og metallemballasje 5,5 % restavfall 91,7 % Matavfall 51,2 KG

Papiravfall

6,3 % Feilsortert 1,3 % matavfall0,6 % plastemballasje4,3 % restavfall0,1 % annet 93,7 % Papiravfall 44,3 KG

Glass- og metallemballasje

13,8 % Feilsortert 12,4 % restavfall1,4 % annet 86,2 % Glass- og metallemballasje 15,5 KG

Plastemballasje

7,2 KG 14,7 % Feilsortert 0,6 % matavfall2,8 % papiravfall0,5 % glass- og metallemballasje4,7 % restavfall6,1 % annet 85,3 % Plastemballasje

Forsøpling

Forsøpling er formelt sett ikke RfDs ansvar, men vi ønsker allikevel å bidra positivt så langt det er mulig. Gjennom god informasjon og holdningsskapende arbeid vil RfD påvirke til at alt avfall behandles gjennom de kanalene som tar best vare på ressursene.

Når forsøpling allikevel oppstår, er dette en konsekvens av at ressurser har kommet på avveie. I stedet for at materialer gjenvinnes, blir de til skade for miljøet. Plast er en avfallstype som utgjør et spesielt stort miljøproblem når det kommer på avveie. Når plast havner i havet, brytes det ned til små biter som er svært ødeleggende for livet i havet. Bruken av plast er økende, og konsekvensene av forsøpling er store. Det er særdeles viktig at plast håndteres på riktig måte. Det ligger betydelige muligheter i positiv miljøpåvirkning ved bedre kildesortering og gjenvinning av plastmaterialer. Forurensningsloven setter begrensninger for hva renovasjonsgebyret skal benyttes til, og RfD har ikke anledning til å finansiere opprydding av for eksempel badeplasser eller andre offentlige områder. I 2017 ble det gledelig innført en statlig refusjonsordning for kostnader knyttet til transport og behandling av avfall fra strandrydding. I 2017 ble det derfor etablert mottak av avfall fra strandrydding på tre av RfDs gjenvinningsstasjoner (Lindum, Follestad og Svelvik), slik at at innbyggerne kostnadsfritt kan levere avfall fra strendene i regionen. RfD er også medlem av Hold Norge Rent, som blant annet avholder den årlige strandryddedagen.

RfD bidrar til økt kunnskap om temaet forsøpling gjennom sitt kommunikasjonsarbeid, herunder opplæringstiltak rettet mot barn og unge. Ett av våre viktigste budskap er at vi alle må bidra til at ressurser ikke kommer på avveie, men behandles og utnyttes til beste for miljøet. RfDs systemer bidrar til at avfall kan utnyttes som verdifulle ressurser. I vår kommunikasjon har vi fokus på plast, både fordi det er skadelig for miljøet og fordi det utgjør en viktig ressurs.

I 2017 ble det etablert mottak av avfall fra strandrydding på tre av RfDs gjenvinningsstasjoner.
Foto: Hold Norge Rent.

Postadresse: Postboks 154 Bragernes,
3001 Drammen
Besøksadresse: Grønland 1
3045 Drammen
Telefon: 32 04 97 00
E-post: post@rfd.no
www.rfd.no
Facebook.no/RfDmiljo