Renovasjons-
ordningen i Drammensregionen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av ni kommuner i Buskerud og Vestfold: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Utskriftsvennlig versjon

RfD forvalter renovasjonstjenestene på vegne av eierkommunene og samler inn avfall fra husstandene i regionen. Renovasjonstjenesten skal være miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv.

RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning. Selskapet skal etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfallet på best mulig måte for miljøet.

Total avfallsmengde økte med 1,7 prosent fra 2016 til 2017, fra 102 164 tonn til 103 941 tonn. Innbyggertallet økte med 1 % i samme periode. Det innebærer at avfallsmengde per innbygger har hatt en svak økning, fra 517 kg i 2016 til 521 kg i 2017.

Innsamlet mengde avfall tonn 2016-2017

2016
2017
Det har vært en marginal økning i den totale avfallsmengden fra 2016 til 2017,
noe som tilsvarer en 1,7 prosents økning.

Kildesorteringsordningen

Avfall er en råvare og ressurs som brukes til å lage nye produkter. Å gjenvinne avfallet forurenser mindre enn å lage produkter av jomfruelige materialer. Skal vi kunne gjenvinne avfallet til nye produkter, må vi holde de forskjellige råstoffene fra hverandre. Derfor må alle innbyggere kildesortere.

Avfallet fra husstandene i Drammensregionen samles inn hjemme og leveres på gjenvinningsstasjoner. I 2017 ble 45 prosent av avfallet hentet hjemme, mens 55 prosent ble levert på gjenvinningsstasjonene.

Hjemme hos innbyggerne henter RfD nå fem avfallstyper: matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Henteordningen for glass- og metallemballasje ble innført i 2015 og omfatter nå hele regionen. Seks av kommunene har også en årlig innsamling av hageavfall.

Besøk gjenvinningsstasjoner 2016-2017

2016
2017
Totalt var det 407 098 besøkende på RfDs gjenvinningsstasjoner i 2017.
Dette er 1396 flere enn i 2016.

På gjenvinningsstasjonene kan private husholdninger levere avfall kostnadsfritt, siden bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret. Næringskunder og innbyggere utenfor RfDs kommuner må betale for levering. Innbyggerne i regionen kan fritt benytte alle de syv gjenvinningsstasjonene, uavhengig av hvilken kommune de bor i.

Antall besøkende på gjenvinningsstasjonene har økt kraftig de siste årene. I 2017 hadde de syv gjenvinningsstasjonene til sammen 417 098 besøkende. Dette utgjorde en økning på 0,3 prosent i antallet besøk sammenlignet med 2016.

Besøk på gjenvinningsstasjoner 2007-2017

Drammen
Nedre Eiker
Røyken
Lier
Modum
Sande
Svelvik
Vis alle
Lindum i Drammen er fortsatt den største gjenvinningsstasjonen, selv om besøket gikk noe ned da det ble bygget nye og moderne anlegg i Lier og Røyken.

Avfall som ressurs

Tidligere handlet avfallsbehandling om å kvitte seg med et problem. I dag handler det om å utnytte de ressursene som finnes i avfallet. Gjennom materialgjenvinning blir avfallet omdannet til råvarer for produksjon av nye produkter. På denne måten sparer vi naturen for uttak av nye råvarer, vi sparer energi, og det er bra for miljøet. Avfall som ikke kan materialgjenvinnes, blir energiutnyttet ved forbrenning. På denne måten omdannes restavfallet til energi som erstatter andre energikilder.

Avfallshierarkiet viser prioriteringene innen norsk avfallspolitikk, som også er RfDs prioriteringer. Målet er at avfallet skal behandles så høyt opp i pyramiden som mulig. RfDs operative ansvar er primært knyttet til de tre nederste trinnene. Selskapet bidrar også gjennom påvirkning og holdningsskapende arbeid på de to øverste trinnene, for eksempel gjennom kommunikasjonstiltak og gjennom undervisning av ungdomsskoleelever i regionen.

RfD har også tilbud om innlevering av gjenstander til ombruk på alle gjenvinningsstasjonene. Når brukbare gjenstander blir levert til ombruk får de lengre levetid, og avfallsmengdene reduseres. Dette er svært bra for miljøet, og har en høyere prioritering enn gjenvinning i de nasjonale avfallsmålene. Ombruk og materialgjenvinning er viktige bidrag til sirkulær økonomi, som det arbeides med både nasjonalt og internasjonalt.

Når innbyggerne kildesorterer har vi muligheter til å materialgjenvinne avfallet. Restavfall er det som er igjen etter at innbyggerne har kildesortert. Det er gledelig at restavfallsmengdene har gått ned de siste årene, noe som er et uttrykk for bedre kildesortering. Nedgangen fortsetter også i 2017. Samtidig var det en økning i mengdene sortert avfall, slik at totalmengden avfall er noe høyere for 2017 sammenlignet med 2016. I 2017 leverte hver innbygger i Drammensregionen 521 kg avfall. Av dette ble 71 prosent av avfallet sortert av innbyggerne, som er det beste sorteringsresultatet RfD har oppnådd.

Avfallsmengder (tonn) og sorteringsgrad 2007-2017

Sortert (angitt i prosent)
Restavfall
I 2017 opplevde RfD den høyeste sorteringsgraden (71 prosent) noensinne.

Avfallsmengder per måned 2017

Gjenvinningsstasjoner
Henteordning
Avfallet som hentes hjemme har relativt små sesongvariasjoner,
mens gjenvinningsstasjonene er mest benyttet vår og høst.

Den totale avfallsmengden RfD samlet inn via henteordning og gjenvinningsstasjoner i 2017, var 103 941 tonn. 47 prosent av dette husholdningsavfallet ble materialgjenvunnet til nye produkter. Materialgjenvinning av avfallet er svært positivt for miljøet, noe som også fremgår av RfDs miljørapport. 50 prosent av husholdningsavfallet ble utnyttet til energi. Av dette utgjør en stor andel trevirke som benyttes til brensel. Dette gir en høyere utnyttelse enn forbrenning av restavfall. Den totale gjenvinningsgraden er dermed på 97 prosent, noe som er langt over landsgjennomsnittet.

Deponering av avfall, som tidligere var en vanlig behandlingsform, foregår nå kun unntaksvis, og da med avfallstyper som ikke er mulig å gjenvinne eller som krever spesialbehandling.

Husholdningsavfall i Drammensregionen 2007-2017 (tonn)

Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt
Henteordning
Det ble i 2017 samlet inn 103 941 tonn husholdningsavfall i Drammensregionen.
Dette er 1,7 % mer enn i 2016.

Tonn per avfallstype

2016
2017
Mengden restavfall er redusert i 2017 sammenlignet med 2016. Dette viser en høyere sorteringsgrad for 2017 sammenlignet med tidligere år. En økning i mengde matavfall og glass- og metallemballasje viser i tillegg at innbyggerne i Drammensregionen har blitt enda flinkere til å kildesortere hjemme. Dette er en meget positiv trend.

RfDs leverandører i 2017

Se oversikten

Hva blir avfallet til?

Avfall som materialgjenvinnes inngår som råstoff til nye produkter. Avfall som energigjenvinnes blir utnyttet til elektrisk kraft.

Les mer
Neste kapittel: 3. Administrasjonens arbeid →