Administrasjonens arbeid

RfD ivaretar bestillerfunksjonen for renovasjon i ni kommuner.
Selskapet hadde 22 ansatte ved utgangen av 2018.

Utskriftsvennlig versjon

Alle ansatte har arbeidssted i Grønland 1 i Drammen. RfDs tjenesteproduksjon foregår gjennom kontrakter, og selskapets ansatte arbeider i hovedsak med innkjøp, utvikling, kontraktsforvaltning, økonomi og kommunikasjon. Administrasjonens arbeid baserer seg på ny selskapsstrategi som ble vedtatt i mai 2018, samt til eierstrategien som ble revidert i 2016.

RfDs administrasjon startet i 2017 arbeidet med ny selskapsstrategi. Denne ble sluttført og vedtatt i 2018. Den nye selskapsstrategien legger tydelige føringer for hvordan administrasjonen skal arbeide for å ivareta og tilpasse seg forventninger ulike interessenter har til selskapet. Samfunnets, innbyggernes og eiernes forventninger kan oppsummeres i tre begreper; nytenkende, brukervennlig og ansvarlig. Sentralt i strategien er tilpasning til den sirkulære økonomien.

Som ansatte i en interkommunal virksomhet forvalter alle RfDs medarbeidere ressurser på vegne av eierkommunene og innbyggerne. Eierne har delegert en viktig samfunnsoppgave til selskapet, og administrasjonen blir vist en tillit som skal leves opp til. I 2018 ble det utarbeidet nye etiske retningslinjer som sikrer at alle som arbeider for RfD tar gode, etiske valg, handler i tråd med virksomhetens verdigrunnlag og viser alminnelig god folkeskikk. Retningslinjene er et supplement til egen refleksjon og diskusjoner med kollegaer og ledere, og skal bidra til gode og rettferdige beslutninger.

RfD er sertifisert innen miljøledelse av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, og er også anerkjent av EU. RfD har nylig blitt re-sertifisert for tre nye år.

Alle ansatte i RfD deltok i arbeidet med selskapsstrategien og de etiske retningslinjene, blant annet gjennom arbeidssamlinger og idédugnader.

Ansatte i RfD.

Kommunikasjon

RfDs kommunikasjonsavdeling har ansvar for selskapets eksterne og interne kommunikasjon i ulike kanaler, både massekommunikasjon og kundeservice ved en-til-en kommunikasjon.

I 2018 gjennomførte RfD en matsvinn-kampanje. Hovedtiltakene var tre filmer med barn som på en positiv måte oppfordret til å bruke opp matrestene. Filmene ble vist på sosiale medier og på YouTube, med svært gode resultater i antall visninger. Det ble utarbeidet annonser, som ble delt på sosiale medier og i lokale nettaviser. RfD inviterte også til frokostmøte om matsvinn i samarbeid med Klimafestivalen §112, og hadde stand og konkurranser om temaet på Barnas miljøfestival. Facebook ble benyttet aktivt, siden kanalen egner seg godt til å dele saker om miljø og kildesortering, og dialogen er aktiv.

I tråd med selskapsstrategien satser RfD på fremtidsrettet brukerdialog i ulike kommunikasjonskanaler. Den prioriterte kommunikasjonskanalen er nettsiden rfd.no, hvor brukerne får økt kjennskap til tjenestene vi tilbyr og økt kunnskap om kildesortering og gjenvinning. Det er også innført en digital selvbetjeningsløsning med innlogging via ID-porten. På Min side får innbyggerne en oversikt over sin renovasjonsløsning og kan endre, søke og bestille ulike tjenester. Løsningen reduserer omfanget av manuelle oppgaver på RfDs kundesenter, samt bidrar til en mer effektiv og brukerorientert kundedialog. Nettsiden blir flittig benyttet til kundehenvendelser via ulike skjemaer. I 2018 ble det sendt inn 13 920 henvendelser via denne kanalen.

RfD har i flere år tilbudt gratis varsling om hentedager på mobilen via app eller SMS. 20 200 innbyggere abonnerer på varsel via appen Min Renovasjon, og 18 000 innbyggere mottar varsling om hentedager på SMS. For innbyggere som ikke har muligheter for å motta oversikt over hentedager digitalt, tilbyr RfD en enkel henteoversikt på papir.

Kommunikasjonsavdelingen får mange og varierte spørsmål om renovasjon. Selskapet ivaretar henvendelser fra innbyggere som ønsker direkte dialog med RfDs innbyggerkontakter og saksbehandlere. I 2018 besvarte avdelingen 20 420 telefonhenvendelser og 8 897 henvendelser på e-post. RfD opplever i økende grad henvendelser via Facebook, hvor 7711 personer følger siden «RfD – Kildesortering i Drammensregionen». Kundeservice fikk inn 865 saker til behandling i 2018. De fleste av disse, 774, gjaldt søknader om fritak fra renovasjon. Kundeservice håndterte 2 341 henvendelser fra eiendomsmeglere via tjenesten Infoland i 2018, en tjeneste RfD tilbyr mot betaling.

RfD tilbyr undervisningsmateriell til barn og unge i alle aldre. Alle barnehager og skoler i regionen kan fritt benytte undervisningsmateriell utarbeidet av LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning, som RfD har avtale med. Skoleåret 2017-2018 fikk alle barneskolene (1.-4. trinn) en underholdende og lærerik forestilling om forbruk og avfall. I 2018 deltok 1 300 elever fra 49 skoleklasser i undervisning på en av RfDs gjenvinningsstasjoner. RfD tilbyr også undervisning for introduksjonsklasser for flyktninger og innvandrere samt asylmottak ved forespørsel. RfD deltok i jurien for Ungt Entreprenørskap for ungdomsskole for klassen «Grønt og genialt». RfD er samarbeidspartner i REdu, avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft. Via REdu hadde RfD i 2018 for andre året en Summer Internship, en student som hadde en lærerik sommerjobb knyttet til sitt studie.

Film, Matsvinn-kampanje.

Økonomi

RenoNordens konkurs i 2017 førte til at RfD for første gang har kjøpt og eid egne renovasjonsbiler. Disse bilene ble frem til utgangen av oktober 2018 leid ut til Norsk Gjenvinning Renovasjon AS, som hadde en midlertidig innsamlingskontrakt for RfD som følge av konkursen. NordRen AS vant anbudet for ny ordinær innsamlingskontrakt og kjøpte alle renovasjonsbilene på oppstartstidspunktet.

De økonomiske konsekvensene av konkursen og den påfølgende midlertidige innsamlingskontrakten frem til 31. oktober 2018, har ikke gjort det nødvendig med gebyrøkninger. Renovasjonstjenesten har blitt gjennomført innenfor budsjett og planlagte rammer for virksomheten.

RfD sender ut omtrent 130 000 fakturaer i året. I henhold til selskapsstrategien skal RfD tilby fremtidsrettet brukerkommunikasjon. Dette gjelder også for utsendelse av fakturaer. RfDs økonomisystem Agresso er blitt oppgradert, blant annet med en fleksibel og fremtidsrettet faktureringsløsning. Vi kan nå tilby abonnentene faktura på både tradisjonelle og moderne plattformer, og systemet er tilrettelagt for nye, fremtidige løsninger. Selskapet tilbyr faktura per avtalegiro og eFaktura i nettbank, faktura i Digipost, på Vipps og i EHF-format. Faktura på papir tilbys også, men stadig flere velger elektroniske alternativer.

Økonomimodellen er i stadig utvikling, med formål om forenkling, effektivisering og økt kontroll. Fra og med 2018 føres det et samlet selvkostregnskap for alle kommuner. Det er i 2018 blitt tilbakebetalt ca. 16,2 millioner kroner til abonnentene som et ledd i utjevning og tilbakeføring av selvkostfond.

Det utarbeides prognoser basert på tall fra de budsjettansvarlige. Dette brukes i selskapets rapportering og økonomioppfølging. I løpet av 2018 ble det utarbeidet prognoser som i ettertid har vist seg å være i godt samsvar med årsregnskapet. Regnskapet for 2018 viser et bedre resultat enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader for innsamling av avfall, lavere behandlingskostnader samt at planlagte prosjekter ikke fullt ut er gjennomført.

NordRen AS vant anbudet for ny ordinær innsamlingskontrakt og kjøpte alle renovasjonsbilene på oppstartstidspunktet.

Drift og utvikling

RfDs drift- og utviklingsavdeling har ansvaret for den operative driften av renovasjonsordningen, samt for gjennomføring av prosjekter og anskaffelser. Driften foregår gjennom forvaltning av mer enn hundre løpende kontrakter innen innsamling, drift og avsetning av avfall. I anbudskonkurranser stiller RfD strenge krav blant annet til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår hos bedrifter som utfører oppdrag på vegne av selskapet.

I 2018 var en av avdelingens viktigste oppgaver å sørge for en god oppstart av ny ordinær innsamlingskontrakt for husholdningsavfall fra 1. november 2018. Det er NordRen som er leverandør av tjenesten.

Brukerundersøkelser viser at innbyggerne i Drammensregionen er svært godt fornøyde med tjenesten som RfD leverer med avfallshentingen. Det er utplassert 175 300 avfallsbeholdere hos husstandene i Drammensregionen. I 2018 gjennomførte 55 renovatører hele 4,3 millioner tømminger av beholdere, samt sekker for plastemballasje. Det ble mottatt 5 648 meldinger om manglende eller forsinket tømming, noe som utgjør 1,31 promille. Alle avvik registreres og utbedres omgående.

RfD har syv gjenvinningsstasjoner i regionen. Det arbeider både heltids- og deltidansatte på stasjonene, som til sammen utgjør ca. 40 årsverk. De ansatte gjør en svært viktig jobb med å veilede og hjelpe de omtrent 450 000 besøkende som var innom en av gjenvinningsstasjonene i løpet av 2018. I henhold til RfDs selskapsstrategi skal gjenstander som leveres til gjenvinningsstasjonene i større grad enn tidligere gå til ombruk. Ved å reparere gjenstander fremfor å kaste dem, vil produkter få lenger levetid og avfallsmengdene vil gå ned. I 2018 er det igangsatt målinger og pilotprosjekter for å skaffe underlag til beslutning om ytterligere ombrukstiltak.

Gode renovasjonsløsninger er en av forutsetningene for å lykkes i moderne byutvikling, og RfD ønsker å fortsette å ha fokus på dette. Stadig flere borettslag og sameier velger nedgravde avfallscontainere. Dette gjelder både etablerte bygg og nybygg. I 2018 ble det satt ut 143 nye nedgravde avfallscontainere fordelt på 22 hentesteder. Totalt har RfD nå 529 nedgravde avfallscontainere fordelt på 92 anlegg.

RfD opplever at innbyggerne i stadig større grad etterspør løsninger som er tilpasset deres behov. Med økende digitalisering og ny teknologi øker mulighetene for dette. I henhold til RfDs selskapsstrategi skal tjenestetilbudet kontinuerlig utvikles og forbedres for å møte innbyggernes behov og ønsker. Fra 2019 vil avfallet hentes hver annen uke om sommeren, som resten av året. Ved behov kan innbyggerne bestille ekstra avfallshenting i denne perioden.

Det pågår et prosjekt med formål å gi alle hytter som i dag ikke har en renovasjonsløsning et tilbud om dette i løpet av 2019/2020. Den nye renovasjonsordningen innebærer at alle hytteeiere vil får tilsvarende tilbud som fastboende, med henteordning for fem ulike avfallstyper. Kommunene som berøres av prosjektet er Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Modum og Lier, og omfatter omtrent 2 500 hytter.

Bunntømte avfallscontainere for hytter.

Neste kapittel: 4. Årsberetning og regnskap →