Renovasjons-
ordningen i Drammensregionen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av ni kommuner i Buskerud og Vestfold: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Utskriftsvennlig versjon

RfD forvalter renovasjonstjenestene på vegne av eierkommunene og samler inn avfall fra husstandene i regionen. RfD skal skape ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger, noe som skal gjenspeiles i renovasjonstjenesten.

RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning.

Total avfallsmengde gikk fra 2017 til 2018 ned med 1,3 prosent, fra 103 941 tonn til 102 638 tonn. Innbyggertallet økte i samme periode med 0,9 %. Det innebærer at avfallsmengde per innbygger har hatt en svært gledelig nedgang på 2 prosent, fra 521 kg i 2017 til 510 kg i 2018.

Innsamlet mengde avfall tonn 2017-2018

2017
2018
Avfallsmengden har gått ned med 1300 tonn fra 2017 til 2018. Dette er positivt, siden avfallsreduksjon er det øverste målet i avfallspolitikken.

Kildesorteringsordningen

Avfall er en råvare og ressurs som brukes til å lage nye produkter. Å gjenvinne avfallet forurenser mindre enn å lage produkter av råstoffer fra naturen. For at vi skal kunne gjenvinne avfallet til nye produkter, er vi imidlertid avhengig av at de ulike avfallstypene holdes adskilt fra hverandre. Derfor er det viktig at alle innbyggere kildesorterer.

Avfallet fra husstandene i Drammensregionen hentes hjemme og kan leveres på gjenvinningsstasjonene. I 2018 ble 45 prosent av avfallet hentet hjemme, mens 55 prosent ble levert på gjenvinningsstasjonene.

Hjemme hos innbyggerne henter RfD fem avfalls typer: matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Seks av kommunene har også en årlig innsamling av hageavfall.

Besøk gjenvinningsstasjoner 2017-2018

2017
2018
Totalt var det 443 022 besøkende på RfDs gjenvinningsstasjoner i 2018. Dette er 25 924 flere enn i 2017.

RfD har syv gjenvinningsstasjoner i regionen. Her kan innbyggere i Drammensregionen levere avfall kostnadsfritt, siden bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret. Næringskunder og innbyggere utenfor RfDs kommuner må betale for levering. Innbyggerne i regionen kan fritt benytte alle RfDs gjenvinningsstasjoner, uavhengig av hvilken kommune de bor i.

Antall besøkende på gjenvinningsstasjonene har økt kraftig de siste årene. I 2018 hadde de syv gjenvinningsstasjonene til sammen 443 022 besøkende. Dette utgjorde en økning på hele 6,2 prosent i antall besøk sammenlignet med 2017.

Besøk på gjenvinningsstasjoner 2008-2018

Drammen
Nedre Eiker
Røyken
Lier
Modum
Sande
Svelvik
Vis alle
RfDs gjenvinningsstasjon på Lindum i Drammen er den av selskapets stasjoner som er mest besøkt, og hadde 135 695 besøkende i 2018. Mile i Nedre Eiker er gjenvinningsstasjonen som opplever størst økning i antall besøk. I 2018 økte besøket på Mile med 16 prosent, tilsvarende 15 577 flere personer enn i 2017.

Avfall er ressurser i det sirkulære samfunnet

Sirkulær økonomi som samfunnsmodell og målene i avfallspolitikken gir viktige føringer for RfDs arbeid. I den sirkulære økonomien har ombruk fått en mer sentral plass i avfallsmålene enn tidligere. Ved å reparere gjenstander fremfor å kaste dem, vil de få lengre levetid og avfallsmengdene vil gå ned. Dette er svært bra for miljøet, og har en høyere prioritering enn gjenvinning i de nasjonale avfallsmålene. Ombruk og materialgjenvinning er begge viktige bidrag til sirkulærøkonomien, og er noe RfD jobber med kontinuerlig. Ett tiltak er tilbud om innlevering av gjenstander til ombruk på alle regionens gjenvinningsstasjoner.

En god ressursutnyttelse av avfall handler om å ta vare på ressursene som finnes i avfallet, og utnytte disse på best mulig måte. Gjennom materialgjenvinning blir avfallet omdannet til råvarer for produksjon av nye produkter. På denne måten sparer vi naturen for uttak av nye råvarer, vi sparer energi, noe som igjen er bra for miljøet. Avfall som ikke kan materialgjenvinnes, blir energiutnyttet ved forbrenning. Restavfallet blir til energi som erstatter andre energikilder.

Avfallshierarkiet viser prioriteringene innen norsk avfallspolitikk, som også er RfDs prioriteringer. Målet er at avfallet skal behandles så høyt opp i pyramiden som mulig. RfDs operative ansvar er primært knyttet til de tre nederste trinnene. Selskapet bidrar også gjennom påvirkning og holdningsskapende arbeid på de to øverste trinnene, for eksempel gjennom kommunikasjonstiltak og gjennom undervisning av ungdomsskoleelever i regionen.

Når innbyggerne kildesorterer har vi muligheter til å materialgjenvinne avfallet. 71 prosent av husholdningsavfallet ble sortert av innbyggerne i 2018. Det er på samme nivå som i 2017, og er det beste sorteringsresultatet RfD har oppnådd.

Restavfall er det som er igjen etter at innbyggerne har kildesortert. Det er gledelig at restavfallsmengdene har gått ned de siste årene, noe som er et uttrykk for bedre kildesortering. Nedgangen fortsetter også i 2018, hvor innbyggere i Drammensregionen tilsammen leverte 462 tonn mindre restavfall enn i 2017.

RfD har også økende fokus på, og stadig bedre tilrettelagt for innlevering av gjenstander til ombruk på alle gjenvinningsstasjonene. Når brukbare gjenstander blir levert til ombruk får de lengre levetid, og avfallsmengdene reduseres. Dette er svært bra for miljøet, og har en høyere prioritering enn gjenvinning i de nasjonale avfallsmålene. Ombruk og materialgjenvinning er viktige bidrag til sirkulærøkonomien, som det arbeides med både nasjonalt og internasjonalt.

Avfallsmengder (tonn) og sorteringsgrad 2008-2018

Sortert (angitt i prosent)
Restavfall
De to siste årene har RfD oppnådd høyest sorteringsgrad på hele 71 prosent.

Avfallsmengder per måned 2018

Gjenvinningsstasjoner
Henteordning
Avfallet som hentes hjemme har relativt små sesongvariasjoner, mens gjenvinningsstasjonene er mest benyttet vår og høst.

Husholdningsavfall i Drammensregionen 2008-2018 (tonn)

Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt
Henteordning
Det ble i 2018 samlet inn 102 638 tonn husholdningsavfall i Drammensregionen. Dette er en reduksjon på 1,3 prosent sammenlignet med 2017.

Tonn per avfallstype

2017
2018
Mengden restavfall er noe redusert i 2018 sammenlignet med 2017, samtidig som mengden matavfall og glass- og metallemballasje har økt. Dette viser en høyere sorteringsgrad for 2018 sammenlignet med tidligere år. Det er også svært positivt at utsortering av farlig avfall har økt.

RfDs leverandører i 2018

Se oversikten

Hva blir avfallet til?

Avfall som materialgjenvinnes inngår som råstoff til nye produkter. Avfall som energigjenvinnes blir utnyttet til elektrisk kraft.

Les mer
Neste kapittel: 3. Administrasjonens arbeid →