Eiermelding fra styret i RfD

Eiermeldingen rapporterer i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gir informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet.

Utskriftsvennlig versjon

1. Bakgrunn for eiermeldingen

Eiermeldingen er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og eierstrategien. Eierstrategien uttrykker de forventningene eierne har med sitt eierskap i RfD.

Selskapsstrategi for 2018-21 ble vedtatt av representantskapet 28.5.2018, og er en konkretisering av hva styret og selskapet anser som sitt oppdrag etter eierstrategien. Denne eiermelding er en oppsummering av det første året i den nye strategiperioden.

Eiermeldingen rapporterer i henhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gir informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet.

I henhold til selskapsavtalen vil dette dokumentet gi eierne en beskrivelse av:

2. Måloppnåelse for 2018

Selskapets nye strategiplan for 2018-2021 som ble vedtatt av representantskapet 28.5.2018, har definert følgende mål:

Hovedmål 1: RfD skal være nytenkende.
Hovedmål 2: RfD skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør.
Hovedmål 3: RfD skal levere brukervennlige løsninger.

Hovedmål 1: RfD skal være nytenkende

RfD skal ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og nye muligheter i utviklingen av fremtidsrettede og brukertilpassede løsninger og tjenester. Fordelene ved digitalisering skal realiseres, med fokus på samarbeid og deling. Innbyggernes og kommunenes fremtidige behov skal stå sentralt i alt vi gjør.

 • Det skal utredes om en løsning for ettersortering av restavfall, i tråd med nasjonale føringer, kan bidra til å oppnå mål om økt grad av materialgjenvinning.
 • Utsorterte avfallstyper som i dag benyttes til energi (treverk, småbåter osv.) skal i større grad materialgjenvinnes gjennom nye og fremtidsrettede metoder for kvalitetsgjenvinning.
 • Tjenester og prosesser skal i større grad digitaliseres for å effektivisere arbeidet.
 • Kommunikasjonen skal møte brukernes behov gjennom digitalisering og interaksjon.
 • Nye og brukertilpassede konsepter for ombruk skal utvikles og etableres.

Hovedmål 2: RfD skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør

RfD skal være en viktig bidragsyter i den sirkulære økonomien. Selskapet skal være en ansvarlig virksomhet der ansatte både i selskapet og hos samarbeidspartnere opptrer etisk. Bærekraft og overordnede samfunnsmål skal være retningsgivende for virksomhetens valg. RfD skal ta lokalt ansvar for oppnåelse av internasjonale mål om sirkulær økonomi, herunder materialgjenvinningsmål for husholdningsavfall og lignende på 55 % innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035. Dette er i tråd med mål fastsatt i EUs avfallsdirektiv.

 • På områder der det er satt spesifikke mål for behandling og gjenvinning skal RfD ha en måloppnåelse som er like god eller bedre enn de nasjonale målsettingene.
 • Mengden feilsortert mat i restavfallet skal reduseres med 50 % innen utgangen av planperioden.
 • Etiske retningslinjer skal tydeliggjøres i et eget regelverk, som skal forankres i hele virksomheten. Bevisstheten rundt korrupsjonsproblematikk og ansvarlige innkjøp skal økes.
 • Mengder som leveres til gjenvinningsstasjonene skal i større grad enn tidligere gå til ombruk.

Hovedmål 3: RfD skal levere brukervennlige løsninger

Selskapets tjenestetilbud skal måles i innbyggernes tilfredshet. Tjenestetilbudet skal kontinuerlig utvikles og forbedres for å møte innbyggernes behov. Gjennom stordriftsfordeler og samarbeid skal innbyggernes økonomiske interesser ivaretas.

 • Avfallsgebyret skal ikke være høyere enn landsgjennomsnittet.
 • Kundetilfredshet skal være 80 eller mer (på en skala fra 0 til 100).
 • Avvik på manglende avfallshenting skal ikke overstige 0,8 promille.
 • Brukerne skal oppleve det så enkelt å sortere at maksimalt 25 % av avfallet blir restavfall.

Rapportering av måloppnåelse

Som en konsekvens av ny selskapsstrategi er selskapet allerede i gang med flere nye tiltak som er i tråd med denne. Resultatene vil bli løpende rapportert gjennom de årlige eiermeldingene. På siste side i eiermeldingen er et resultatskjema som viser utviklingen på noen konkrete målområder.

Materialgjenvinning Energiutnyttelse Annen behandling Totalt Prosent
Sortert avfall 48 552 21 104 2 793 72 448 71 %
Restavfall - 30 190 - 30 190 29 %
Totalt 48 552 51 293 2 793 102 638
Prosent 47 % 50 % 3 %

Tabell: Husholdningsavfall 2018 etter behandlingsform (oppgitt i tonn og prosent).

3. Kostnadsnivå

De siste årene har kostnadsnivået vært fallende. Konkurransen i bransjen har vært hard, og RfD har oppnådd gunstige priser på utlyste anbudskontrakter. Dette har gitt en gunstig gebyrutvikling som har kommet innbyggerne til gode. Figur 2 viser renovasjonsgebyrer 2011-2019 som har hatt en svært positiv utvikling, selv når figuren viser nominelle tall.

De siste årene har flere av bransjens store aktører gått konkurs som følge av for lave priser på offentlige kontrakter. Mye tyder på at det lave kostnadsnivået ikke vil vedvare og at fremtidige anbudskontrakter vil ha høyere prisnivå.

RfD har de siste årene benyttet selvkostfondet til delvis finansiering av renovasjonstjenesten. Dette har vært et ledd i en plan om å bygge ned selvkostfond til et nivå på omtrent 10 prosent av omsetningen. Denne planen er nå gjennomført, og kommende år må renovasjonsgebyret dekke hele kostnaden til renovasjonstjenesten.

Selskapets samlede driftsinntekter er i 2018 på 254,5 millioner kr, som er 2,8 millioner lavere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak reduserte råvarepriser på salg av papir og metall.

Samlede driftskostnader på 255,9 millioner kr er 15,5 millioner lavere enn budsjett. Dette skyldes at forventede merkostnader etter konkursen i RenoNorden ble lavere enn antatt. Overgangen til ny leverandør via midlertidig avtale har gått bra, og har ikke medført særlige merkostnader for selskapet. Biler som ble overtatt fra konkursboet er videresolgt uten tap. I forbindelse med overgang til felles selvkostregnskap har innbyggerne fått tilbakebetalt 16,2 millioner kroner, til fradrag på renovasjonsgebyret.

RfD er skattepliktig for den delen av virksomheten som gjelder næringsavfall. Skattekostnaden for 2018 er på 1,8 millioner kr. Selskapets næringskunder er i all hovedsak organisasjonsenheter i eierkommunene, samt noen private næringskunder.

4. Planlagte endringer

For de kommende år planlegges følgende tiltak og systemendringer:

 • Fra 2020 vil drift av gjenvinningsstasjoner overtas i egenregi. Etter styrets vurdering vil dette gi bedre forutsigbarhet, og muligheter for langsiktig utvikling av kvalitet og kompetanse. I tillegg er dette vurdert til å være det mest kostnadseffektive alternativet. Bakgrunnen for vurderingen er at det ikke er noe velfungerende marked for konkurranseutsetting av tjenesten. Behandling av avfall vil fortsatt bli konkurranseutsatt.
 • Det planlegges endringer av gebyrmodellen, slik at denne i større grad stimulerer til avfallsreduksjon og gjenvinning. Den nye gebyrmodellen skal være mer fleksibel og gi større valgfrihet for innbyggerne. En slik ny gebyrmodell vil bli fremlagt til politisk behandling. Brukerbetaling på gjenvinningsstasjoner har vært utredet, men styret mener det er gode grunner til å videreføre dagens ordning med fri levering innenfor et normalt forbruk. Undersøkelser viser at denne ordningen blir satt stor pris på av innbyggerne. Det planlegges i stedet tiltak for å hindre at noen utnytter ordningen urimelig. Dette innebærer blant annet bedre identifisering av næringsdrivende, gebyr for bygge- og rivningsavfall og betaling for kunder fra andre kommuner.
 • Det planlegges å bygge nye gjenvinningsstasjoner i Eiker og Drammen, med bedre funksjonalitet og kapasitet enn dagens stasjoner. På Mile blir de første tiltakene gjennomført allerede i 2019. Gjenvinningsstasjonene i Modum og Svelvik skal også rustes opp til samme konsept, men i mindre målestokk. Investeringene vil være betydelige, og det er avsatt midler i selskapets vedtatte økonomiplan.
 • Det skal bygges en ny hovedomlastingsstasjon for avfallet som hentes hjemme. Denne vil ha kapasitet til å dekke hele RfD-området og vil etter planen erstatte tre mindre omlastingsstasjoner. Omlasting skal foregå innendørs, slik at dette blir til minimal sjenanse for omgivelsene. Ny hovedomlastingsstasjon skal etter planen stå ferdig fjerde kvartal 2020.
 • Renovasjonsløsning for hytter vil bli innført i hele RfD-området, i tråd med kravene i forurensningsloven. Det skal nå også tilbys hytterenovasjon i de kommunene som ikke har hatt dette tidligere (Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum). Renovasjonsløsningen for hytter vil i stor grad baseres på felles beholderløsninger.
 • Arbeidet med utvikling av elektronisk kommunikasjon fortsetter, og innloggingsløsningen «Min side» vil utvikles med nye selvbetjeningsfunksjoner.
 • Bestillingsløsning for ekstra avfallshenting om sommeren gjennomføres som prøveordning i 2019, og vil bli evaluert høsten 2019. Dersom evalueringen er positiv, vil dette bli foreslått som permanent løsning.

5. Andre forhold

Fra 2020 vil Hurum, Røyken og Sande tre ut av det interkommunale samarbeidet om renovasjon i Drammensområdet. Samtidig vil Drammen, Nedre Eiker og Svelvik danne en ny kommune. Dette gjør at RfD får endret geografisk område og endret eierstruktur.

Kommunereformen gjør det også nødvendig med en intern reorganisering av RfD for å tilpasse selskapet til ny kommunestruktur. Det planlegges kostnadsreduserende tiltak, herunder også nedskalering av egen administrasjon og endrede investeringsplaner. Målet er å optimalisere stordriftsfordelene også etter at tre kommuner trer ut av samarbeidet.

Figur 1: Det nye RfD-området fra 2020.

Standard renovasjonsgebyr 2012-2019

Drammen
Hurum
Lier
Modum
Nedre Eiker
Røyken
Sande
Svelvik
Øvre Eiker
Snitt std. gebyr
Vis alle
Figur 2: Standard renovasjonsgebyr i NOK.

Gebyrinntekter, kostnader og selvkostfond
Regnskap 2012-2018 og Budsjett 2019

Gebyrinntekter
Kostnader
Selvkostfond
Vis alle
Figur 3: Gebyrinntekter, kostnader og selvkostfond i NOK.

Resultater

Nedenfor står beskrevet noen nøkkeltall som er sentrale for å vise selskapets resultater. Siste fem år er vist for å vise utvikling over tid.

Oppnådd i perioden 2014-2018 Kommentar
Avfallsmengde per innbygger 2014: 557 kg
2015: 558 kg
2016: 517 kg
2017: 521 kg
2018: 507 kg
Avfallsreduksjon er det øverste målet i avfallspolitikken, og avfallsmengde per innbygger graden av måloppnåelse.
Andel restavfall av total Andel restavfall av total 2014: 30 %
2015: 30 %
2016: 30 %
2017: 29 %
2018: 29 %
Det er et mål at brukerne skal oppleve det så enkelt å sortere at maksimalt 25 % av avfallet blir til restavfall.
Klimagevinst CO2-ekvivalenter pr tonn avfall 2014: 784 kg
2015: 739 kg
2016: 765 kg
2017: 764 kg
2018: 775 kg
Klimanytte av selskapets virksomhet regnes om til CO2-ekvivalenter og gir positiv gevinst.
Feilsortert mat i restavfallet 2014: 30,5 %
2015: 30,5 %
2016: 30,5 %
2017: 27,4 %
2018: 27,4 %
Det er et mål for planperioden at mengden feilsortert mat i restavfallet skal halveres. Feilsorteringen er basert på analyser som ikke blir foretatt hvert år.
Materialgjenvinningsgrad 2014: 43 %
2015: 46 %
2016: 47 %
2017: 47 %
2018: 47 %
I tråd med internasjonale målsettinger skal materialgjenvinningsgraden være minst 55 % innen 2025, 60 % innen 2030 og 65 % innen 2035.
Avvik (avfall ikke hentet) 2014: 0,5 ‰
2015: 0,5 ‰
2016: 0,6 ‰
2017: 0,6 ‰
2018: 1,3 ‰
Det er et mål at avvik på manglende avfallshenting skal være lavere enn 0,8 promille.
Kundetilfredshet 2014: 76
2015: 77
2016: 79
2017: 79
2018: 80
Det er et mål for RfD at kundetilfredsheten skal være 80 eller mer på en skala fra 0 til 100. En total tilfredshetsskåre på 80 poeng eller bedre er å anse som meget bra.
Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr 2014: 2263 kr
2015: 2324 kr
2016: 2434 kr
2017: 2552 kr
2018: 2649 kr
Det er et mål at gjennomsnittlig renovasjonsgebyr skal ha en rimelig utvikling og ikke være høyere enn landsgjennomsnittet.

Tabell: Oversikt over resultater siste 5 år.

Neste kapittel: 6. Miljørapport →