Administrasjonens arbeid

RfD ivaretar bestillerfunksjonen for renovasjon i ni kommuner.
Selskapet hadde 22 ansatte ved utløpet av 2016.

Utskriftsvennlig versjon

Alle ansatte har arbeidssted på Grønland 1 i Drammen. Siden RfDs tjenesteproduksjon foregår gjennom anbud, arbeider selskapets ansatte i hovedsak med innkjøp, utvikling, kontraktsforvaltning, økonomi, saksbehandling og kommunikasjon. Administrasjonens arbeid baserer seg på selskapsstrategien som ble vedtatt i desember 2013, samt gjeldende eierstrategi som ble revidert i 2016.

  • Eksisterende renovasjonsforskrift er fra 2006, og RfD har foretatt en planlagt revidering. Målet er å få til en samordnet forskrift politisk behandlet i alle ni kommunestyrer innen juni 2017.
  • RfD er i gang med planleggingen av utvidet hytterenovasjon for plast-, glass- og metallemballasje for eksisterende hytteabonnenter. Hytter som i dag ikke har tilbud om renovasjon vil få et tilbud om dette.
  • RfD har startet arbeidet med å etablere en ny hovedomlastingsstasjon for alle avfallstyper. Flere konkrete lokasjoner har vært vurdert og en anbudskonkurranse vil bli avholdt i 2017.
  • Det planlegges nye gjenvinningsstasjoner i Eiker og Drammen etter samme konsept, samt oppgraderinger på eksisterende små stasjoner. I Eiker er selskapet i dialog om en mulig tomt, mens det i Drammen er større utfordringer med å finne egnet tomt.
  • Kontrakten om innsamling av avfall fra husstandene har vært på anbud i 2016. RenoNorden, som også har dagens kontrakt, vant anbudet. I tildelingen av kontrakten la RfD stor vekt på oppdragsforståelse, miljø og kvalitet i tjenesten, samt krav til gode arbeidsforhold som tarifflønn, HMS, arbeidstid og fortrinnsrett. Det pågår et eget prosjekt for implementering av denne kontrakten og å kvalitetssikre overgangen. Første revisjon i forhold til arbeidsmiljø er planlagt gjennomført allerede før oppstart av kontrakten.

Drift og utvikling

Driften foregår gjennom forvaltning av mer enn hundre løpende kontrakter innen innsamling, drift og avsetning av avfall. I anbudskonkurranser stiller RfD strenge krav til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår hos bedrifter som utfører oppdrag på vegne av selskapet.

RfD stiller også omfattende krav til egenrapportering fra leverandørene via kvalitetssystem. For å verifisere forholdene har selskapet også et program for regelmessige revisjoner utført av tredjepart.

I 2016 var det oppstart for nye kontrakter for drift- og avsetning fra fem gjenvinningsstasjoner. Det ble også inngått ny avtale om innsamling av avfall fra 200.000 innbyggere i ni kommuner. Denne kontrakten er RfDs førstelinje, og selskapets desidert største kontrakt. Avtalen om behandling av matavfall har vært på anbud og ble tildelt Lindum AS, som behandler matavfallet på «Den Magiske Fabrikken» i Tønsberg. Dette medfører mindre transport og bedre ressursutnyttelse enn tidligere.

RfD er avfallsfaglig høringsinstans i reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter i alle ni eierkommuner. I 2016 utgjorde dette ca. 100 uttalelser, og antallet er sterkt økende. Gode renovasjonsløsninger er en av forutsetningene for å lykkes i moderne byutvikling, og RfD ønsker å fortsette å ha fokus på dette.

RfD drifter syv gjenvinningsstasjoner i regionen. 90 ansatte arbeider på hel- eller deltid på gjenvinningsstasjonene. De gjør et viktig arbeid i å veilede og hjelpe de besøkende. Dette gir god kundetilfredshet og økt kildesortering. Brukerundersøkelser viser at de besøkende er godt fornøyde med tilbudet på gjenvinningsstasjonene og med jobben de ansatte gjør.

De ansatte i RfD

RfD har ca. 170.000 avfallsbeholdere plassert hos husstandene i Drammensregionen. Når fem ulike avfallstyper skal hentes hjemme, utgjør dette et betydelig arbeid. I 2016 gjennomførte 55 renovatører fordelt på 40 renovasjonsbiler hele 4,4 millioner beholdertømminger. Det ble mottatt 2.400 meldinger om manglende eller forsinket tømming, noe som utgjør en halv promille. Dette er svært lavt, sammenlignet med andre områder. Brukerundersøkelser viser også at innbyggerne i Drammensregionen er svært godt fornøyde med tjenesten med avfallshenting som RfD leverer.

Stadig flere borettslag og sameier velger nedgravde avfallscontainere. Dette gjelder både etablerte bygg og nybygg. I 2016 ble det satt ut 138 nedgravde avfallscontainere på 22 ulike anlegg. Totalt har RfD nå 319 nedgravde avfallscontainere fordelt på 54 anlegg.

Kommunikasjon

RfDs kommunikasjonsavdeling har ansvar for selskapets eksterne og interne kommunikasjon i ulike kanaler, både massekommunikasjon og en til en kommunikasjon.

RfDs kundeservice besvarer innbyggernes mange spørsmål om renovasjon. I 2016 besvarte de ca. 20 000 telefonhenvendelser og ca. 8 500 henvendelser på e-post. Mange henvendelser besvares også via Facebook, hvor over 6 000 personer følger RfD. Kundeservice fikk inn 1 560 saker til behandling i 2016. Omtrent en tredel av disse gjelder søknad om fritak fra renovasjon. Kundeservice har også håndtert 2 500 henvendelser fra eiendomsmeglere via tjenesten Infoland, som er en tjeneste RfD tilbyr mot betaling.

RfD har lenge tilbudt varsling om hentedager på app og SMS. Nesten 9 500 innbyggere har lastet ned RfDs app «Hentedager» i 2016, og over 13 500 får varsling om hentedager på SMS. Kildesorteringskalender på papir ble fulldistribuert siste gang i desember 2013. Overgangen til bestillingsordning ga en reduksjon i antall utsendte kalendere på om lag 80 prosent. For henteåret 2016 ble det ikke laget en full kalender, men en enkel oversikt over hentedager. 5 500 personer har bestilt denne oversikten på papir, som er en halvering fra året før.

Skisse på de nye renovasjonsbilene som kommer i 2017

RfD tilbyr undervisning i kildesortering til alle ungdomsskolene i regionen. Undervisningen gjennomføres på gjenvinningsstasjonene. I 2016 deltok 53 skoleklasser i undervisningen, noe som tilsvarer 1 352 elever. RfD har i tillegg undervisning for introduksjonsklasser for flyktninger og innvandrere samt asylmottak.

Et sentralt arbeid for kommunikasjonsavdelingen var i 2016 å utarbeide ny kommunikasjonsstrategi. Denne vil bli ferdigstilt og behandlet i 2017. Det ble også utviklet ny profil med designmanual, ny logo med mer.

I henhold til RfDs selskapsstrategi skal selskapet satse på fremtidsrettet brukerkommunikasjon. I 2016 ble det relansert nye nettsider, rfd.no. De nye nettsidene er blitt mer brukerorienterte og vil tilby flere selvbetjeningsløsninger i fremtiden. Det er også lagt til rette for en chat-tjeneste, for å imøtekomme brukernes ønsker og behov for dialog.

Økonomi

RfDs økonomimodell er i 2016 blitt bearbeidet og endret. Formålet er færre konti, effektivisering, bedre muligheter for kontroll, oversikt over mengder i økonomisystemet Agresso samt implementering av nye moduler. Egen anleggsmodul ivaretar behovet for sikkerhet, oversikt og kontroll. Denne modulen er særlig viktig nå som selskapet har hatt, og står overfor store investeringer i gjenvinningsstasjoner og beholdere/containere til nye henteordninger for hytter.

En ny planleggingsmodul i økonomisystemet gir mer effektiv og utvidet benyttelse i budsjettarbeider. Samtidig kan prognoser legges direkte inn systemet, for bedre oppfølging og kontroll. Muligheten for å registrere mengder i økonomisystemet er blitt utvidet til innsamlings-, omlastings- og behandlingsmengder. Dette gir bedre oversikt og kontroll, samt mer effektiv registrering og rapportering.

Selskapet har tatt i bruk en integrert elektronisk løsning mot Kemneren i Drammen for kommunene Drammen, Hurum, Røyken, Sande og Svelvik. En tilsvarende løsning er tatt i bruk i samarbeid med Skatteoppkreveren i Eiker for kommunene Nedre Eiker og Øvre Eiker. Krav overføres elektronisk og oppdateres jevnlig for betalinger. Dette gir rasjonell drift og forbedret dialog ved kundehenvendelser.

Siden 2015 har området selvkost for farlig avfall næring vært skilt ut som eget område. Omfanget av selvkost næring har vært større enn forventet. På sikt legges det opp til å få en mer effektiv løsning ved utnyttelse av vektprogrammer, ordreregistrering, felles databaser og elektronisk samkjøring ved fakturering.

Planlagt oppgradering av økonomisystemet Agresso til ny versjon ble utsatt til 2017. Det foreligger også planer om oppgradering av grunnlagsdatasystemet KomTek. Dette vil gi nye muligheter og det planlegges en endring av dagens fakturaløsning. Ny løsning vil ha som mål å tilby nye og flere formater (elektronisk faktura, faktura på epost, Digipost, Vipps osv.) Den nye løsningen vil også ha mer rasjonell og kostnadseffektiv drift.

Gjennom en rammeavtale med Kommunalbanken, som Drammen kommune er tilsluttet, har selskapet tatt opp et langsiktig lån på til sammen 200 millioner kroner. Lånet dekker investeringer i gjenvinningsstasjoner og beholdere/containere for nye henteordninger.

Ernst & Young AS vant anbudet for revisjonstjenester og ble valgt som ny revisor av representantskapet 18. april 2016.

Det utarbeides flere årlige prognoser basert på tall fra de budsjettansvarlige. Dette brukes i selskapets rapportering og økonomioppfølging. I løpet av 2016 har det vært utarbeidet fire prognoser som i ettertid har vist seg å være i godt samsvar med årsregnskapet.

Utdrag fra RfDs nye profilmanual.