Renovasjons-
ordningen i Drammensregionen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av ni kommuner i Buskerud og Vestfold: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Utskriftsvennlig versjon

RfD forvalter renovasjonstjenestene på vegne av eierkommunene og samler inn avfall fra husstandene i regionen. Renovasjonstjenesten skal være miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv.

RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning. Selskapet skal etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfallet på best mulig måte for miljøet.

Avfallsmengden har gått ned med 3 prosent fra 2015 til 2016, fra 105 338 tonn i 2015 til 102 164 tonn i 2016. Dette er positivt, siden avfallsreduksjon er det øverste målet i avfallspolitikken.

Innsamlet mengde avfall tonn 2015-2016

2015
2016
Avfallsmengden har gått ned med over 3000 tonn fra 2015 til 2016.

Kildesorteringsordningen

Avfall er en ressurs som brukes til å lage nye produkter. Å gjenvinne avfallet forurenser mindre enn å lage produkter av jomfruelig materiale. Skal vi kunne gjenvinne avfallet til nye produkter, må vi holde de forskjellige råstoffene fra hverandre. Derfor må alle innbyggerne kildesortere.

Avfallet fra husstandene i Drammensregionen samles inn hjemme og fra gjenvinningsstasjoner. I 2016 ble 46 prosent av avfallet hentet hjemme, mens 54 prosent ble levert på gjenvinningsstasjonene.

RfD samlet i 2016 inn totalt 102 164 tonn avfall fra innbyggerne i Drammensregionen.

Hjemme hos innbyggerne henter RfD nå fem avfallstyper: matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Henteordningen for glass- og metallemballasje ble innført kommunevis i løpet av 2014 og 2015 og omfatter nå hele regionen. Seks av kommunene har også innsamling av hageavfall én gang i året. RfDs returpunkter ble lagt ned mot slutten av 2015. 2016 er første hele driftsår hvor glass- og metallemballasje kun hentes hjemme, istedenfor at innbyggerne selv måtte bringe dette avfallet til returpunket. Innsamlet mengde har økt med over 60 prosent etter at denne ordningen ble endret.

Besøk gjenvinningsstasjoner 2015-2016

2015
2016
Totalt var det ca. 5000 flere besøkende på RfDs gjenvinningsstasjoner i 2016 enn i 2015.

På gjenvinningsstasjonene kan private husholdninger levere avfall kostnadsfritt, siden bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret. Næringskunder og innbyggere utenfor RfDs kommuner må betale for levering. Innbyggerne i regionen kan fritt benytte alle de syv gjenvinningsstasjonene, uavhengig av hvilken kommune de bor i.

Antall besøkende på gjenvinningsstasjonene har økt kraftig de siste årene. Siden RfD ble etablert i 2002, er antall besøkende mer enn tredoblet. I 2016 hadde de syv gjenvinningsstasjonene til sammen 415 702 besøkende.

RfD har utviklet et nytt og moderne konsept for gjenvinningsstasjoner for å ivareta denne store økningen.

I 2015 ble det bygget ny stasjon i Lier og Røyken etter det nye konseptet. Dette gir seg utslag i antall besøkende på de ulike gjenvinningsstasjonene i 2016, sammenlignet med året før. Mens gjenvinningsstasjonen på Lindum i Drammen har hatt en nedgang i antall besøkende, har begge de to nye stasjonene hatt en tilsvarende økning i antall besøkende.

Endringen i bruksmønsteret på gjenvinningsstasjonene tyder på at innbyggerne som bor i nærheten av de to nye gjenvinningsstasjonene er godt fornøyde med det nye tjenestetilbudet. De nærmeste årene er det planlagt å bygge nye gjenvinningsstasjoner både i Eiker og Drammen, mens andre stasjoner skal rustes opp.

Besøk gjenvinningsstasjoner 2006-2016

Drammen
Nedre Eiker
Røyken
Lier
Modum
Sande
Svelvik
Vis alle
Lindum i Drammen og Mile i Nedre Eiker er fortsatt de største gjenvinningsstasjonene, selv om besøket har gått noe ned. En viktig årsak til nedgangen på Lindum og Mile er at det er bygget nye og moderne anlegg i Lier og Røyken.

Avfall som ressurs

Tidligere handlet avfallsbehandling om å kvitte seg med et problem. I dag handler det om å utnytte de ressursene som finnes i avfallet. Gjennom materialgjenvinning blir avfallet omdannet til råvarer for produksjon av nye produkter. På denne måten sparer vi naturen for uttak av nye råvarer, vi sparer energi, og det er bra for miljøet. Avfall som ikke kan materialgjenvinnes, blir energiutnyttet ved forbrenning. På denne måten omdannes restavfallet til energi som erstatter andre energikilder.

Avfallshierarkiet viser prioriteringene innen norsk avfallspolitikk, som også er RfDs prioriteringer. Målet er at avfallet skal behandles så høyt opp i pyramiden som mulig. RfDs operative ansvar er primært knyttet til de tre nederste trinnene. Selskapet bidrar også gjennom påvirkning og holdningsskapende arbeid på de to øverste trinnene, for eksempel gjennom kommunikasjonstiltak og undervisning av ungdomsskoleelever i regionen. RfD har også tilbud om innlevering av gjenstander til ombruk på alle gjenvinningsstasjonene. Når brukbare gjenstander blir levert til ombruk får de lengre levetid, og avfallsmengdene reduseres. Dette er svært bra for miljøet, og har en høyere prioritering enn gjenvinning i de nasjonale avfallsmålene.

A v f alls p y r amiden R fDs an s v ar S L U TT BE H AND L IN G B r e n n e uten ene r giut n y ttels e L e g g e a v f allsdepo n i 3 % E N E R GI U TNY TT E L S E B r e n n e m ed ene r g iut n y t tels e 50 % M A T E RI A L GJ E NVINNIN G B ru k e m a t erial e r f r a a v f all til å la g e n y e p r oduk t e r 47 % OM B R U K B ru k e gjenstand e r om i g je n A V F A LL S F O R E B Y GGIN G H i n d r e a t a v f all op p stå r

Når innbyggerne kildesorterer har vi muligheter til å materialgjenvinne avfallet. Restavfall er det som er igjen etter at innbyggerne har kildesortert. Det er gledelig at restavfallsmengdene har gått ned de siste årene, noe som er et uttrykk for bedre kildesortering. Nedgangen fortsetter også i 2016. Samtidig var det en nedgang i mengdene for sortert avfall i 2016. Dette skyldes delvis at ombruk og rene masser ikke lenger defineres som avfall i statistikken, men også at hver innbygger har produsert mindre avfall. I 2016 leverte hver innbygger i Drammensregionen 515 kg avfall. Av dette ble 70 prosent av avfallet sortert av innbyggerne.

Avfallsmengder (tonn) og sorteringsgrad 2006-2016

Sortert (angitt i prosent)
Restavfall
Nedgangen i restavfallsmengdene er et uttrykk for bedre kildesortering.

Avfallsmengder per måned 2016

Gjenvinningsstasjoner
Henteordning
Avfallet som hentes hjemme har relativt små sesongvariasjoner,
mens gjenvinningsstasjonene er mest benyttet vår og høst.

Den totale avfallsmengden RfD samlet inn via henteordning og gjenvinningsstasjoner i 2016, var 102 164 tonn. 46,8 prosent av dette husholdningsavfallet ble materialgjenvunnet til nye produkter. Slik utnyttelse er svært positivt for miljøet, noe som også fremgår av RfDs miljørapport (se eget avsnitt). 50,5 prosent av husholdningsavfallet ble utnyttet til energi. Av dette er en stor andel trevirke som benyttes til brensel. Dette gir en høyere utnyttelse enn forbrenning av restavfall. Den totale gjenvinningsgraden er dermed på 97,3 prosent, noe som er godt over landsgjennomsnittet. Deponering av avfall, som tidligere var en vanlig behandlingsform, foregår nå kun unntaksvis, og da med avfallstyper som krever spesialbehandling.

Husholdningsavfall i Drammensregionen 2006-2016 (tonn)

Annet
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt
Henteordning
Det turkise feltet i 2016 angir en endring i rapporteringsformen, som medfører at enkelte mengder ikke lenger rapporteres som avfall. Dette er i henhold til veileder fra Avfall Norge, som sikrer lik rapportering til SSB. Rene masser, tekstiler og ombruk skal ikke lenger rapporteres som avfall.

Dersom man hensyntar denne endringen i rapportering er det en reell nedgang i avfallsmengde på ca. 3000 tonn fra 2015 til 2016.

Tonn per avfallstype

2015
2016
De fleste avfallstyper har hatt redusert volum i 2016. Største reduksjon er det på restavfall, som har hatt en nedgang på ca. 1400 tonn.

Glass og metallemballasje har størst økning med 280 tonn. Dette tyder på at den nye innsamlingsordningen blir godt mottatt.

RfDs leverandører i 2016

Se oversikten

Hva blir avfallet til?

Lurer du på hva som skjer med avfallet?

Les mer