Forord

Miljøtiltak skaper ofte et veldig stort engasjement. Grunnen er nok at det koster oss litt å endre atferd. Ingen liker å legge om sine reisevaner, spisevaner eller handlevaner. Samtidig vet vi innerst inne at det er helt nødvendig.

Utskriftsvennlig versjon

Vi som jobber i RfD er heldige. Vi får lov til å jobbe med et av de miljøtiltakene som koster innbyggerne svært liten innsats. Ingen kan vel påstå at de får redusert livskvalitet av å kaste bananskall og plastemballasje i ulike beholdere? Det krever lite av hver enkelt, men har stor verdi for fellesskapet.

For få år siden handlet renovasjon om å få avfall til å bli «borte». Så lenge beholderen ble tømt var det få som tenkte over hvor innholdet ble av. I dag er engasjementet et helt annet. Folk stiller både kritiske og reflekterte spørsmål. De interesserer seg for hva som skjer med avfallet, og hvilke produkter det blir til. Dette skal vi gjøre vårt beste for å informere om, og vi skal leve opp til ambisjonen om at alt du kaster blir til noe nytt.

Det siste året har media skrevet mye om hva som skjer når renovasjonstjenesten ikke fungerer godt nok. I noen byer har man brukt ord som «søppelkrise». Selv om innbyggerne i vår region er godt fornøyde med renovasjonstjenesten, viser dette hvor viktig tjenesten er.

Engasjementet fra innbyggerne viser tydelig at 99 % ikke er godt nok. Dette er en tjeneste som bare må fungere. Som bestillerselskap er RfD prisgitt at vi har gode leverandører som utfører tjenesten på en tilfredsstillende måte. Vår oppgave er å kvalitetssikre denne leveransen og sørge for at innbyggerne får den tjenesten de
har krav på.

Når RfDs selskapsstrategi skal revideres om kort tid vil et viktig tema være hvordan selskapets kompetanse best kan utnyttes til å oppnå eiernes og samfunnets klimamål. RfD har 22 medarbeidere med høy kompetanse, i tillegg til et nettverk av kvalifiserte leverandører. Det er denne kompetansen som er vår fremste innsatsfaktor for å løse det viktige samfunnsoppdraget som renovasjonstjenesten representerer.

2016 har vært et år med mange begivenheter, både hos RfD og i bransjen for øvrig. Det er spennende å være en del av dette, og vi ser frem til fortsettelsen.